Anglo Sakson Nedir?

Anglo Saksonlar, İngiltere’nin tarihi halklarından biridir ve çoğunluğu İngilizce konuşan etnik bir gruptur. Kökenleri Kuzey Denizi’nin kıyılarından gelir ve 5. yüzyılın sonlarında Britanya Adası’na göç etmişlerdir. Anglo Sakson diline İngilizce denir ve İngiltere’nin resmi dilidir. Anglosakson kelimesi, İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun kullanımı nedeniyle hala kullanılmaktadır. Anglo Sakson kültürü, sanatı ve tarihi, İngiltere’nin kültürel ve tarihi mirası içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Anglo Saksonlar kimdir?

Anglo Saksonlar, İngiltere’nin Orta Çağ’daki en önemli halklarından biridir. Etnik olarak Kuzey Avrupa’dan geldikleri düşünülmektedir. İskandinav, Danimarkalı ve Cermen olan Anglo Saksonlar, modern İngilizce dilinin temellerini atmışlardır.

Kültürel olarak, Anglo Saksonlar önemli bir sanat ve edebiyat kültürüne sahiptirler. Özellikle şiir ve müzik konusunda öne çıkarak, günümüze kadar etkilerini sürdürmüşlerdir.

Tarihi açıdan, Anglo Saksonlar, günümüz İngilteresi’nin temellerini atmış ve Orta Çağ’da büyük bir güç haline gelmişlerdir. Ayrıca, Anglo Saksonlar, Kral Arthur gibi çok sayıda efsanevi kişiliğin yarattığı bir kültürel mirasa sahiptirler.

Genel olarak, Anglo Saksonlar, Orta Çağ’daki İngiliz tarihinde büyük bir etki yaratmış ve günümüzde İngiltere’nin kültürel mirasını oluşturan önemli bir unsur olarak kabul edilmektedirler.

Anglo Saksonların tarihçesi

Anglo Saksonların tarihi, MÖ 5. yüzyılda başlar. Almanya’nın kuzeybatısında yaşayan Anglo Saksonlar, Britanya adasına göç etmeye başladılar ve adada İngiltere krallıklarının oluşmasını sağladılar. Savaşçı bir toplum olan Anglo Saksonlar, İngiltere’nin tamamını ele geçirdikleri dönemde dört büyük krallıktan oluşan bir devlet yönetimi kurdular. Tarihteki en önemli Anglo Sakson kralı Alfred, İngiltere’nin ülke sınırlarını belirleyen bir savaş yürüttü ve İngiliz kültürüne önemli katkılar sağladı. Anglo Saksonların tarihçesi, İngiltere’nin tarihinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve yüzyıllar boyunca İngiliz kültürüne büyük etkileri oldu.

Anglo Sakson göçleri

Anglo Sakson göçleri, İngiltere’nin etnik yapısını belirleyen önemli bir olaydır. Anglo Saksonlar, M.S. 400’lü yıllarda bugünkü Danimarka, Almanya ve Hollanda’nın yer aldığı bölgelerden Britanya adasına göç etmişlerdir. Göç sebepleri arasında, yaşadıkları bölgelerdeki savaşlar, iklim değişiklikleri ve nüfus artışı yer almaktadır.

Göçe katılan Anglo Saksonlar, Britanya adasında Orta Çağ’da İngiltere olarak bilinen devleti kurmuşlardır. Anglo Sakson dönemi sırasında, İngiltere’de birçok önemli olay yaşanmıştır. Bunlar arasında, Beowulf ve Kral Arthur gibi klasik İngiliz edebiyatı eserlerinin yazılması ve İngiltere Kilisesi’nin reform hareketleri yer almaktadır.

Anglo Sakson göçleri, İngiltere’nin tarihi açısından belirleyici bir rol oynamıştır. Bugün bile, Anglo Sakson kültürü İngiliz kültürünün önemli bir parçasıdır ve dünya çapında ilgi görmektedir.

790-1066 yılları arasındaki Anglo Sakson dönemi

Anglo Saksonlar, 790 ve 1066 yılları arasında İngiltere’de siyasi, sosyal ve kültürel açıdan büyük bir etkiye sahip olmuştur. Anglo Saksonların bu dönemi, İngiltere tarihinde önemli bir süreçtir. Anglo Sakson kültürü ve sanatı bu dönemde oldukça gelişmiştir. Bu dönemde İngiltere, krallıkların birleşmesi ve İngiliz Krallığı’nın kuruluşu gibi önemli olaylarla karşılaşmıştır.

Ayrıca, Anglo Saksonlar’ın yerleşimi sonucu İngiltere’de Anglo Sakson dönemi mimarisi hüküm sürmüştür. Bu mimari, kendine özgü tarzı ve yapım tekniği ile diğer tarzlardan ayrılır. İngiltere’nin birçok şehrinde bu mimari örneklere rastlamak mümkündür. Bunun yanı sıra, İngiliz dilinin de kökeni Anglo Sakson döneme dayanmaktadır.

Anglo Saksonlar, İngiliz Krallığı’nın temel yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Bu dönemde İngiltere’de hukuk sistemi Anglo Sakson geleneklerine dayalı olarak oluşmuştur. Anglo Saksonlar’ın İngiltere tarihindeki etkisi, günümüze kadar uzanmıştır ve İngiliz toplumunun önemli bir parçasıdır.

Anglo Sakson kültürü ve sanatı

Anglo Sakson kültürü ve sanatı, kendine özgü özellikleriyle diğer kültürlerden ayrılan bir yere sahip. İngiliz edebiyatının öncüsü olarak dünya edebiyatındaki yerini alan Anglo Sakson edebiyatı, Beowulf destanı başta olmak üzere birçok önemli esere imza atmıştır. Anglo Sakson müziği geleneksel müziği, özellikle de keman, flüt ve arp gibi enstrümanların kullanımıyla öne çıkan bir yapıdadır. Anglo Sakson mimarisi ise özellikle kiliseler, saraylar ve kaleler gibi yapılarıyla dikkat çekmektedir. Bölgesel farklılıklar gösteren Anglo Sakson mimarisi, genellikle taş ve ahşap malzemelerin kullanımıyla karakterize edilir.

Anglo Saksonlar günümüzde nerede yaşıyorlar?

Anglo Saksonlar günümüzde dünya genelinde çeşitli ülkelerde yaşıyorlar. En yüksek Anglo Sakson nüfusu İngiltere’de bulunuyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde de Anglo Sakson etnik kökenli insanlar yaşamaktadır.

Bu ülkelerdeki Anglo Sakson nüfus yoğunluğu ülkelere ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, ABD’de Anglo Saksonlar ülke nüfusunun yaklaşık %72’sini oluştururken, Yeni Zelanda’da bu oran %40, Avustralya’da ise %40-50 arasındadır.

Bu ülkeler dışında da Kanarya Adaları, Bermuda, Falkland Adaları, Kıbrıs ve Malta gibi birçok ülkede de Anglo Saksonların yaşadığı bilinmektedir.

Ayrıca, Anglo Saksonların atalarının kökeni olan Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde de Anglo Sakson etkisi ve kültürü hala hissedilmektedir.

Anglo Sakson ifadesi neden kullanılır?

Anglo Sakson ifadesi, dilbilgisi açısından İngilizce’nin ana etnik kökenini belirtmek için kullanılır. Terim, Orta Çağ’daki Anglo Sakson Krallığı’nın halkına atıfta bulunarak tarihi bir geçmişi vurgular. Bugün, İngilizce konuşan ülkelerde Anglo Sakson ifadesi genellikle demografi ve kültürel etkileri tanımlamak için kullanılır.

Ayrıca, Anglo Sakson terminolojisi, İngilizce’deki sözcük ve gramer yapılarına da yansır. Örneğin, Anglo Sakson döneminin kalıntıları olarak, İngilizcede çok sayıda eski ve anayasal terim bulunur. Bunlar arasında “thane”, “sheriff”, “burgess” ve “witan” gibi terimler yer alır.

Ancak, Anglo Sakson ifadesinin bazı tartışmalı yanları vardır. Terimin sadece İngilizce konuşanlar için geçerli olması, diğer etnik kökenlere ait insanları dışlayıcı bir etkisi olabileceği düşünülür. Bu nedenle, bazı insanlar “Anglo-Kelt” ya da “Briton” terimlerinin kullanılmasını tercih ederler.

Yorum yapın